การเรียนดี มีวินัย อนามัยสมบูรณ์
สาระสนเทศ
 
 
เวลาออนไลน์
 
Calendar
 
สถิติ
 
Recent Hits:
  • Today: 39
  • Yesterday: 237
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 3,515
  • 2009: 797
  • 2010: 32,844
  • 2011: 123,902
  • 2012: 123,150
  • 2013: 214,710
  • 2014: 235,658
  • 2015: 254,609
  • 2016: 291,205
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:11
  • Daily: 267
  • Monthly: 8,121
  • Yearly: 97,455
 
ระเบียบการรับสมัคร
โรงเรียนสวัสดิ์บวร  ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์บวรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559แต่ละระดับชั้นดังนี้
 

- รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  (เนอร์สเซอรี่) (ตั้งแต่ อายุ 1 ปี  10 เดือน) ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน 

- รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นอนุบาล  1-3 ปิดรับสมัคร เข้าเรียนใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2559 

- รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   (เข้าเรียนใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 มีนาคม  2559)         

หมายเหตุ   สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนเข้าเรียนใหม่   ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2 ,3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
          

ทดสอบพื้นฐาน   (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์    ภาษาอังกฤษ)  
                       

หลักฐานการสมัครทุกระดับชั้น  
สูติบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน(ลูก,แม่ ,พ่อ)  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว (จำนวน  3  รูป)
        

มีบริการรถรับ ส่ง  นักเรียน  เรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  กับเจ้าของภาษา
        

ติดต่อสอบถาม  สมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ โทร.  074-426063 
ยินดีต้อนรับน้องๆ สู่รั้วชมพู-ขาว ของชาวสบ.ค่ะ  หลักฐานการสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล1-3   และ ประถม 1
– 6
1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา และของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายนักเรียน  1  นิ้ว  จำนวน 3 รูป  
4. เอกสารการจบจากสถานศึกษาเดิม  ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียม เอกสารตามที่ระบุไว้
2. นำนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร /ทดสอบ
3. พร้อมชำระเงินมอบตัวตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ    ระเบียบปฏิบัติการรับ - ส่งนักเรียน
1. เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 07.50 น.
2. เวลารับนักเรียนกลับ  ระดับอนุบาล 1-3   เวลา 15.00  
    ระดับประถม 1- 6  เวลา 16.00  น.               
    (ผู้ปกครองต้องรับนักเรียนไม่เกินเวลา 17.30 น.)
3. มีเหตุจำเป็นมารับนักเรียนเกิน เวลา 17.30 น. กรุณาโทรแจ้งคุณครูเวร/
    ครูประจำชั้นทราบล่วงหน้า
4. ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียนทุกครั้ง   
5. กรณีให้ผู้อื่นมารับ กรุณาแสดงบัตรรับนักเรียน หรือ  บัตรประจำตัวประชาชน


          
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียน สวัสดิ์บวร 444/10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (11133 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]