การเรียนดี มีวินัย อนามัยสมบูรณ์
สาระสนเทศ
 
 
เวลาออนไลน์
 
Calendar
 
สถิติ
 
Recent Hits:
  • Today: 38
  • Yesterday: 237
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 3,515
  • 2009: 797
  • 2010: 32,844
  • 2011: 123,902
  • 2012: 123,150
  • 2013: 214,710
  • 2014: 235,658
  • 2015: 254,609
  • 2016: 291,204
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:11
  • Daily: 267
  • Monthly: 8,121
  • Yearly: 97,455
 
ประวัติโรงเรียน
    


      โรงเรียนสวัสดิ์บวร (สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 444 /10 หมู่ที่ 4 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ระดับอนุบาล 1- 3 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 32 ตารางวา ปัจจุบันจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาโดยเปิดสอนก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 พ.ศ. 2539 และในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1 คือประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปัจจุบันโรงเรียนสวัสดิ์บวรเปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางวราภรณ์ หนูสังข์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอัญชิสา ขุนเพชร เป็นผู้จัดการ และนายยงยุทธ์ คชศิริ เป็นครูใหญ่ มีคณะกรรรมการอำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ ในทุก ๆ ด้าน


 

     History Sawatborvorn school. (Under the Office of Private Education Commission), Ministry of Education. Area Office Area 2 of Songkhla is located at No. 444 / 10 Moo 4, Klong 1 Nipatsongkrew Hat Yai district of Songkhla province are allowed to be established when the 1996 Kindergarten 1 to 3 on an area of 2 rai. 32 square current education levels before the second primary. And primary school teaching by Elementary School Kindergarten Kindergarten 1 to 3 in the year 1996 and 2002 allowed extension classes in key stage 1 is the primary year 1-3 later in the year 2004. asked permission to extend the classroom at key stage 2 is the grade of 4-6 current school Sawatborvorn offered from the level of early childhood education to the level of grade 6, school administration as a legal entity by Mrs. Waraporn Nusang. Horn lessons I become a licensee, Mrs.Anchisa Kunpet is Manager ,Mr. Yongyut Kotchasiri is Director. The Board Kan minister of administration and as an administrator to assist in all aspects and consider Approval of international schools.
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียน สวัสดิ์บวร 444/10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (13228 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]